خوشبختی

گروهی از انسان ها خوش بختی را در این میدانند که هر چیزی را که میخواهند سریع بدست اید وبرای بدست اوردن ان هیچ تلاشی نکنند این تفکر مخصوص کسانی است که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بپیمایند این مساعل بیشتر در جوانان امروزی دیده میشود انها کاررا زحمت زندگی میدانند در حالی که کار یکی از ارزش های زندگی اروزی زندگی

روزی یکی از نیازهای اساسی انسان است و همه ی انسان ها از روزی اینده ی خود نگرانند یامیتوان گفت یک نگرانی عمومی است و اگر این نگرانی ها اندازه باشد و از حد معمول بگذرد موجب فشار روانی میشود و رضایت از زندگی را به مخاطره می اندازد .

امام علی علیه السلام یکی ازعوامل هلاک کننده مردم را ترس از فقر میدانگر باورکنیم.راحت زندگی میکنیماگر انسان پی ببرد که روزی اش تامین شده است و هیچ کسی غیر از خدا نمیتواند از ان بکاهد و هیچ قدرتی نمیتواند مانع ان شود انوقت احساس راحتی میکند و از زندگی خودش لذت میبرد .

امام علی علیه السلام می فرماید:

کسی که مطمعن باشدانچه خدا برای او مقدور کرده است فوت نمیشود دلش ارام میگیرد.

 

گروهی از انسان ها خوش بختی را در این میدانند که هر چیزی را که میخواهند سریع بدست اید وبرای بدست اوردن ان هیچ تلاشی نکنند این تفکر مخصوص کسانی است که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بپیمایند این مساعل بیشتر در جوانان امروزی دیده میشود انها کاررا زحمت زندگی میدانند در حالی که کار یکی از ارزش های زندگی است .

 

 

روزی زندگی

روزی یکی از نیازهای اساسی انسان است و همه ی انسان ها از روزی اینده ی خود نگرانند یامیتوان گفت یک نگرانی عمومی است و اگر این نگرانی ها اندازه باشد و از حد معمول بگذرد موجب فشار روانی میشود و رضایت از زندگی را به مخاطره می اندازد .

امام علی علیه السلام یکی ازعوامل هلاک کننده مردم را ترس از فقر میداند

اگر باورکنیم.راحت زندگی میکنیم

اگر انسان پی ببرد که روزی اش تامین شده است و هیچ کسی غیر از خدا نمیتواند از ان بکاهد و هیچ قدرتی نمیتواند مانع ان شود انوقت احساس راحتی میکند و از زندگی خودش لذت میبرد .

امام علی علیه السلام می فرماید:

کسی که مطمعن باشدانچه خدا برای او مقدور کرده است فوت نمیشود دلش ارام میگیرد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید