شناخت واقعیات

شناخت واقعی سختی هادنیا محل سختی هاما انسان ها میخواهیم راحت و اسوده باشیم از این رو دنیا را برای براورده کردن خود میدانیم و یا دست کم میخواهیم اینگونه باشد لذا مرگ عزیزانمان را یک فاجعه و خسارت میدانیم و از این فاجعه ترسان و نالان ورنجور هستیم اما واقعیت چیست؟ایا دنیا اینگونه است که ما میپنداریم ؟واقعیت این است که دنیا محل سختی ها و بلاهاست و ما باید این را به عنوان واقعیت بپذیریم . اساسا راحتی برای دنیا افریده نشده و طلب کردن هر انچه که وجود ندارد مایه رنج و عذاب میشود.همانا خداوند –عزو جل-می فرماید:من اسایش را در بهشت قرار دادم و مردم ان را در دنیا میجویند و از این رو ان را نمییابند .یافتن انچه که وجود ندارد موجب افسردگی و نارضایتی خواهد شد .پیامبر خداصلی الله علیه و اله می فرماید:هر کسی چیزی را طلب کند که افریده نشده خود را به زحمت انداخته و چیزی نسیب او نمیشودشناخت واقعی سختی هادنیا محل سختی هاما انسان ها میخواهیم راحت و اسوده باشیم از این رو دنیا را برای براورده کردن خود میدانیم و یا دست کم میخواهیم اینگونه باشد لذا مرگ عزیزانمان را یک فاجعه و خسارت میدانیم و از این فاجعه ترسان و نالان ورنجور هستیم اما واقعیت چیست؟ایا دنیا اینگونه است که ما میپنداریم ؟واقعیت این است که دنیا محل سختی ها و بلاهاست و ما باید این را به عنوان واقعیت بپذیریم . اساسا راحتی برای دنیا افریده نشده و طلب کردن هر انچه که وجود ندارد مایه رنج و عذاب میشود.همانا خداوند –عزو جل-می فرماید:من اسایش را در بهشت قرار دادم و مردم ان را در دنیا میجویند و از این رو ان را نمییابند .یافتن انچه که وجود ندارد موجب افسردگی و نارضایتی خواهد شد .پیامبر خداصلی الله علیه و اله می فرماید:هر کسی چیزی را طلب کند که افریده نشده خود را به زحمت انداخته و چیزی نسیب او نمیشود

/ 0 نظر / 7 بازدید