صبر چیست؟

به نظر همه ی ما یا شاد شما دوستان صبر یعنی مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات و نیرویی است که در برابر هر چیز ناخوشایندی توانایی را در دل انسان میگذارد هر مشکل و مصیبتی با توجه به ناخوشایندی که دارد روان انسان را در تنگاتنگ قرار میدهد و موجب فشارهای روانی میشود اگر فرد در برابر این پدیدها توانمند و مقاوم نباشند اختیار تعادل خودش را از دست میدهد و به رفتارهایی دست میزنند که نه تنها به مشکل خودش هیچ کمکی نمیکنند بلکه به رنج ها و درد های زیادی دچار میشود اما کسی که توان تحمل سختی ها را داشته باشد از تعادل خارج نمیشود این افراد هنگام سختی فکرهای خوبی میکنند و بعد اقدام میکنند انها هر چند ناراحت هستند اما به زانو در نمی ایند.

/ 0 نظر / 10 بازدید