معنای زندگی

معنای زندگی

انسان موجودی است کمال گرا و هدفمند و از بیهودگی بی معنایی و بی هدفی گریزان است بنابراین باید دانست که اگر هدفی انسان در زندگی و وجودش نداشته باشد زنده بودن بیهوده است هر چند تمامی امکانات فراهم باشد                                                                           علت نارضایتی از زندگی ناکامی در رفاه نیست . انسان زندگی سخت و ساده را هم میتواند دوست بدارد و راضی باشد بشرط انکه هدف داشته باشد و معنای زندگی را درک کند .هر انچه در زندگی باعث بن بست و ناامیدی میشود ناکامی در معنا طلبی میباشد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید