کنترل پاداش

کنترل پاداشی

انجام هر کاری بدون مزد غیر قابل تحمل است ولی اگر با اجر و پاداش همراه باشد حتی اگر سخت هم باشد قابل تحمل خواهد بود این از این جهت است که پاداش منبع تقویت کننده ی توانایی ها و انگیزه های انسان است و هر چه پاداش بزرگتر باشد اثر تقویتی ان بیشتر است.

حوادث ناخوشایندی که در زندگی به وجود می اید بی اجر و پاداش نیستند بخش بیشتر بی تابی های انسان بی توجهی به پاداش داری و مصیبت هاست وقتی یک سختی را بدونن پاداش ارزیابی کنید فشار روانی افزایش پیدا میکند اما اگر به پاداشی توجه کنید از میزان فشار روانی کاسته میشود بنابراین باید به پاداشی که باتوجه به هر کاری به انسان روی می اورد توجه کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید